Huidige stand
€ 1.068.000,00

Over de organisaties

OVER DRAAGT ELKANDERS LASTEN

De doelstelling van de Stichting Draagt Elkanders Lasten is vastgelegd in de stichtingsakte. Artikel 3 daarvan zegt onder andere: "De stichting heeft ten doel: Het lenigen van menselijke nood door het verlenen van materiele hulp in binnen- en buitenland via instanties en/of personen, die op dit terrein in binnen- en/of buitenland werkzaam zijn..."

Wereldwijd komen dus slachtoffers van allerlei rampen en ellende, natuurgeweld, overstromingen, aardbevingen, in aanmerking voor hulp. Maar "menselijke nood" is veel breder.
Als ergens bijvoorbeeld grote droogte heerst, zal de oogst mislukken. Dat betekent dat er straks geen eten meer is. Dan is het belangrijk om in een vroeg stadium middelen te verschaffen waardoor mensen over water kunnen beschikken.

Een ander voorbeeld: het simpele feit dat iemand niet kan lezen, betekent dat hij minder in de melk te brokkelen heeft dan sommigen van zijn landgenoten. En dat hij zich maar moeilijk een inkomen kan verwerven om z'n gezin te onderhouden. Leer dus mensen lezen en schrijven. Dan kunnen ze beter in hun eerste levensbehoeften

WAAROM CHRISTELIJK?

Maakt het christelijk motief iets uit bij hulp aan mensen in nood? Er zijn situaties waarin het eenvoudig gaat om overleven. Dan heeft iemand een tent nodig. Of warme kleding. Of zuiver water. Dat heet noodhulp. Maar de door de Stichting Draagt Elkanders Lasten gefinancierde projecten beogen vooral structurele verbetering. Daarbij blijkt het christelijk motief zeker van belang.

De Bijbel maakt –als geen ander boek– duidelijk welke waarden en normen goed zijn voor de samenleving. En van welke levenswijze het beste valt te verwachten. Dus het is goed om mensen ook in aanraking te brengen met bijbelse waarden als recht en gerechtigheid, liefde, trouw, zorg, dienen en dergelijke. De Bijbel vertelt ook over God, over de zonde als oorzaak van alle kwaad en over Zijn helende genade.

De Stichting Draagt Elkanders Lasten is gelieerd aan het Reformatorisch Dagblad. De bijeengebrachte gelden worden lokaal doorgaans besteed via christelijke organisaties of kerken. Maar de hulp is niet alleen bedoeld voor christenen. Ze komt ten goede aan allerlei mensen.

CERTIFICERING

De Stichting Draagt Elkanders Lasten wordt door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting Draagt Elkanders Lasten en het RD hebben –via de papieren en de digitale krant– de mogelijkheid om een groot publiek aan te spreken en een appel te doen op de naastenliefde van de abonnees. Dat is van groot belang voor de fondswerving. Maar de stichting en de krant werken in de besteding van het bijeengebrachte geld samen met andere, betrouwbare organisaties.

Nederland telt diverse christelijke hulpverleningsorganisaties die op hun beurt weer samenwerken met lokale partners in ontwikkelingslanden. Zij weten het beste waar de grootste nood is. Nieuwe acties van de Stichting Draagt Elkanders Lasten komen dan ook tot stand in nauw overleg met zulke organisaties. Zij dragen verantwoordelijkheid voor de goede besteding van de fondsen. En de Stichting Draagt Elkanders Lasten en het RD zien daar ook nog eens nauwlettend en controlerend op toe.

SAMENSTELLING EN BELONING BESTUUR

Het bestuur van stichting Draagt Elkanders Lasten bestaat uit drie personen:

  • J. Bakker (voorzitter)
  • S.M. de Bruijn (secretaris)
  • C. Heutink (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

BELEIDSPLAN

Het ANBI beleidsplan van steundel

FISCAAL NUMMER

Het fiscaal nummer is 8050.30.438

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE VERANTWOORDING

Het jaarverslag van 2020

Het jaarverslag van 2021

standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties

Download het formulier

CONTACTINFORMATIE

Draagt Elkanders Lasten: 055 - 5390 222
Contactpersoon: A. Jansen
ajansen@refdag.nl

Postadres:
Postbus 613
7300 AP Apeldoorn

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van: RD-actie te Apeldoorn.
KvK: 41040291

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Malawi - 2021
Nederland - 2020
Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van