De doelen

Help christenen dienen en getuigen in West-Afrika.

Actuele stand:
0,00

De RD-actie in het najaar en de winter van 2022-2023 wordt gehouden ten bate van protestantse christenen in Noord-Irak, Syrië en Libanon (Beirut).

Nederlandse partners bij de actie zijn Stichting Ismaël en de Gereformeerde Zendings Bond (GZB).

Stichting Ismaël

Over de stichting

Stichting Ismaël gelooft in een boodschap van hoop, leven en vernieuwing voor de Arabische wereld en de bevolking in het Midden-Oosten. Stichting Ismaël werkt vanuit de breedte van de gereformeerde gezindte en richt zich op de geestelijke nood van de Arabischtalige volken in al dan niet gesloten moslimlanden in het Midden-Oosten.

Naam

De naam van Stichting Ismaël verwijst naar Gen. 17:18: “Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht.” De stichting werkt vanuit de hoop dat het gebed van Abraham ook geestelijk vervuld zal worden aan de Arabischsprekende bevolking in het Midden-Oosten.

Doelstelling

Stichting Ismaël heeft als doel:

 • Projecten te initiëren of te ondersteunen om de islamitische naaste in de Arabische wereld voor Christus te winnen;
 • Christelijke gemeenten en voorgangers in de Arabische wereld te ondersteunen in hun nood;
 • Christenen uit de breedte van de gereformeerde gezindte in Nederland te informeren over het leven, samenkomen en lijden van broeders en zusters in de Arabischtalige moslimwereld zodat zij een plaats krijgen in hun gebeden en in hun harten.
In afhankelijkheid van Gods zegen, wordt een scala aan projecten geïnitieerd om deze doelen te realiseren. Zo verspreiden we (kinder)bijbels en christelijke lectuur in de Arabische taal. Met het project Woestijnleven worden veldwerkers uitgezonden om met Woord en daad als christenen te leven in een Arabisch land. Tevens steunen we kerkopbouwprojecten en op kleine schaal voorzien we ook in noodhulp.

Motivatie

Over de motivatie voor ons werk zegt voorzitter ds. W. Visscher: “Voor de Arabische wereld zijn er nog Bijbelse beloften. Zo staat in Jesaja 19: 24 en 25: Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië (dit is Irak), een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël! Vanuit die belofte, vanuit dat perspectief zetten we ons als Stichting Ismaël in voor de opbouw van de Kerk in de hartlanden van de islam!

Projecten

Stichting Ismaël ontwikkelt, in afhankelijkheid van Gods zegen, een scala aan projecten om de genoemde doelen te realiseren. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • Vertalingen initiëren, boeken drukken en verspreiden:
  • Drukken en verspreiden van Arabische Bijbels
  • Laten vertalen en/of drukken en/of verspreiden van teksten, met daarbij speciale aandacht voor gezinnen (bijvoorbeeld kinder- en jeugdbijbels, kinderboeken en liederenbundels)
  • Laten vertalen en/of drukken en/of verspreiden van eenvoudige geestelijke boeken voor volwassenen
  • Laten vertalen en/of drukken en/of verspreiden van studiemateriaal voor voorgangers zoals bijvoorbeeld de Bijbelverklaring van Matthew Henry
  • Ontwikkelen van digitale applicaties voor de verspreiding van voornoemde materialen
 • Christenen ondersteunen die actief uitreiken naar moslims in de Arabische wereld, hetzij via zogenaamde tentenmakersbedieningen (Woestijnleven projecten), hetzij op andere wijze;
 • Verlenen van diaconale hulp;
 • Ontmoetingen en conferenties die gericht zijn op geestelijke toerusting, initiëren en/of ondersteunen;
 • Actief op zoek gaan naar sleutelfiguren onder christenen in de regio, die als contactpersonen kunnen fungeren. Deze personen ontmoeten, bemoedigen en toerusten;
 • Ondersteunen van materiële projecten die een directe relatie hebben met Woordverkondiging en evangelieverspreiding, bijvoorbeeld herbouw van kerken of bijdragen aan christelijk onderwijs;
 • Verbinding tot stand brengen tussen christenen in Nederland en geloofsgenoten in de Arabische wereld:
  • Het regelmatig houden van presentaties aan kinderen, in gemeenten en anderszins;
  • Het verspreiden van informatie via verschillende communicatiekanalen

De projecten van Stichting Ismaël richten zich op wederopbouw van de christelijke gemeenschap op de Vlakte van Ninevé (Noord-Irak), die zwaar te lijden heeft gehad onder de terreur van Islamitische Staat (IS).

Een groot deel van de opbrengst zal worden besteed op de Vlakte van Ninevé en in de provincie Duhok. Daarnaast zal een deel van het budget besteed worden aan noodhulp en wederopbouw via de kerken in Syrië.

Concreet gaat het daarbij in Noord-Irak om psychosociale hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingenkinderen, het opzetten van een Bijbelcentrum met ontmoetingsruimte, het ondersteunen van pastoraal werk in de omgeving van Duhok (door ds. Firas) en Erbil (door ds. Samer), en de financiering van een bakkerij als werkvoorzieningsproject voor de Jezidi-gemeenschap in het vluchtelingenkamp te Esyan.

De kerk wil met dit project omzien naar de onder IS zwaar vervolgde en nog altijd gediscrimineerde bevolkingsgroep in Noord-Irak, de Jezidi’s.

In Syrië financiert Ismaël noodhulppakketten die in de winter worden uitgedeeld onder arme gezinnen, zieken en andere noodlijdende mensen in en buiten de kerk. Door de verwoestende burgeroorlog in Syrië en als gevolg van sancties tegen het regime van president Assad is er onder de bevolking sprake van grote armoede en nood. Voedsel en medische voorzieningen zijn schaars en voor de meesten onbetaalbaar.

Deze noodhulp wordt gegeven in steden als Aleppo, Homs en Damascus. Vanuit de baptistengemeente in Damascus wordt dit werk gecoördineerd.

Tot slot maakt de financiering van herstelwerkzaamheden aan de kerk in het christendorp Kharaba (in het zuiden van Syrië) deel uit van de RD-actie.

Gereformeerde Zendings Bond (GZB)

Over de Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geworteld in de gereformeerde traditie. Via de jarenlange inzet voor zending (sinds 1901) zijn we verbonden met een veelkleurig netwerk van kerken en gemeenschappen over de hele wereld.

De GZB werkt in ruim 30 landen, wordt gesteund door ongeveer 450 kerkelijke gemeenten in Nederland en heeft zo’n 50 uitgezonden zendingswerkers. Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl.

Het is onze missie dat mensen over de hele wereld het Evangelie horen en God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en leven zoals God het heeft bedoeld.

Niemand van ons kan zonder Gods liefde en genade! Daarom is het ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie. Daarin horen we Gods hart dat klopt van bewogenheid met mensen. Zoals Jezus in deze wereld kwam en mensen opzocht, geloven we dat de kerk geroepen is om er op uit te gaan. Om Zijn liefde in woord en daad te delen. Samen met kerken wereldwijd spannen we ons in om mensen een gemeenschap te bieden waar ze welkom zijn, kunnen groeien in geloof en geholpen worden om werkelijk mens te zijn.

De GZB weet zich sterk verbonden met de kerk in het Midden-Oosten. De protestantse kerken vormen een kleine minderheid binnen de minderheid die de kerk als geheel al is, te midden van de grote moslimmeerderheid. Tegelijkertijd wordt onderkend dat een minderheid zijn soms ook -missionaire- kansen biedt. De kerken houden ons zo ook een spiegel voor en zijn vaak een voorbeeld van geloofsvolharding maar ook voor hun inzet voor de bredere samenleving (o.a. in noodhulp en diaconaat). Door de jaren heen is er een sterke band ontstaan met zowel de Presbyteriaanse kerk van Syrië en Libanon (NESSL) en de Protestantse Armeense kerk van het Nabije Oosten (UAECNE). Daarnaast is er de laatste jaren een band gegroeid met de bijbelgetrouwe theologische opleiding van Arab Baptist Theological Seminary (ABTS) in Beirut, die predikanten opleidt voor de diverse landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het werk van de GZB in Libanon is ook verbonden met Syrië. Dit zowel met het oog op de hulp aan de vele Syrische vluchtelingen in Libanon als ook doordat de GZB met dezelfde kerken in Syrië zelf werkt, zij het hier op kleinere schaal vanwege de grotere beperkingen.

Momenteel zijn er drie zendingswerkers uitgezonden naar Libanon:

 • Heleen van den Berg is sinds 2018 werkzaam onder jonge kinderen in een van de armste wijken van Beiroet, Bourj Hammoud, waar met name ook veel Armeense vluchtelingen zijn neergestreken.
 • Familie Kees en Esther van der Knijff zijn begin dit jaar naar Libanon uitgezonden. Kees om als theologisch docent aan ABTS werkzaam te zijn en Esther als parttime familiearts in een gezondheidskliniek in dezelfde arme wijk in Beiroet waar Heleen werkt.

Onze identiteit:

De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geworteld in de gereformeerde traditie. Via de jarenlange inzet voor zending (sinds 1901) zijn we verbonden met een veelkleurig netwerk van kerken en gemeenschappen over de hele wereld.

Gods genade voorop
We erkennen de realiteit van kwaad en zonde. Maar God blijft trouw aan Zijn schepping en laat mensen niet aan hun lot over. In de Naam van Jezus Christus ontvangen mensen vergeving en eeuwig leven.

Jezus centraal
Christus’ dood aan het kruis brengt verzoening voor de wereld. Zijn opstanding uit de dood is het begin van de nieuwe schepping, waarin Gods koningschap zichtbaar wordt.

Het Woord als tegenover
De Bijbel is het Woord van God, waardoor wij Hem leren kennen. Dat Woord toetst heel ons menselijke leven en plaatst het in het licht van het Koninkrijk van God.

De Geest verbindt
De Heilige Geest verbindt mensen met Christus, met Gods heil. De Geest verbindt mensen ook aan elkaar, in de gemeente, die het Lichaam van Christus is.

Geroepen en gezonden
De navolging van Christus is een persoonlijke roeping voor elke christen, maar vindt altijd plaats in verbondenheid met een gemeenschap van discipelen.

De GZB richt zich op de volgende projecten:

Hulp aan Syrische vluchtelingen in Beirut, Libanon. Het diaconale centrum van de Armeense Kerk, het Social Action Committee (SAC), staat voor grote uitdagingen na de verschillende crisissen in Libanon. Centraal in de wijk Burj Hammoud, fungeert zij als baken van hoop voor vaak berooide en soms getraumatiseerde vluchtelingen die hulp nodig hebben. Met meer mensen die aan de deur kloppen, hebben zij hun inspanningen afgelopen jaar in korte tijd moeten verdubbelen.

Medische zorg voor met name jonge kinderen/ moeders en chronisch zieken in Beirut, Libanon. Esther van der Knijff werk als jeugdarts bij het Karagheusian Primary Healthcare Center (KHCC) in Burj Hammoud. Het centrum bood aanvankelijk opvang en onderwijs aan weeskinderen die de Armeense genocide hadden overleefd. Nog steeds helpt KHCC arme en kwetsbare Armeniërs uit Syrië, Libanon en Irak door vitale gezondheidszorg en voorlichtingsprogramma’s. Het project bevat een voorlichtingsprogramma, met name gericht op jonge kinderen/moeders maar ook ouderen. Denk aan voorlichting over borstvoeding, het belang van gebitsverzorging, gezonde voeding, etc.

Medische post van de kerk in Aleppo en medische zorg in Homs (beiden Syrië). Het medisch centrum is opgericht als reactie op de verslechtering van de toestand van de gezondheidszorg in de Syrische stad Aleppo. Hoewel mensen heel langzaam beginnen terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaatsen, zijn alle sectoren van het normale leven en de dienstensector nog altijd zwaar beschadigd. De gezondheidssector was een van de zwaarst getroffen sectoren wat leidt tot een ernstig tekort aan medische zorg. Met name kinderen onder de 5 jaar en zwangere moeders zijn, volgens de ranglijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hier de dupe van.

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291
ANBI: 805030438

Voorgaande acties

Midden-Oosten - 2022
Malawi - 2021
Nederland - 2020
Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van